Krepšelis:

tuščias

Paslaugų teikimo sąlygos savostilius.lt
savo_stilius_logo

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1. Šios asmens duomenų apsaugos taisyklės (toliau - "Taisyklės") reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi duomenų valdytoja Tatjana Menšova (toliau – savostilius.lt), individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 608318, internetinėje parduotuvėje tvarko Pirkėjų asmens duomenis.
2. Pirkėjo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Taisyklės bei, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
3. Savostilius.lt tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi šiais pagrindiniais principais:
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių
3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
3.3.3. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia savostilius.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
3.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
3.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

4. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
4.1. apdoroti Pirkėjo prekių užsakymus;
4.2. išrašyti finansinius dokumentus;
4.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
4.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
5. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
6. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis savostilius.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
7. Pirkėjo asmens duomenys saugomi 4 metus nuo paskutinio Pirkėjo prisijungimo prie sistemos. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui, Pirkėjo asmens duomenys sunaikinami.

8.Naudotis e – parduotuvės paslaugomis gali:  

8.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

8.2.juridiniai asmenys;

8.3.visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. 

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

8. Įmonė pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

9. Pirkėjas turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

Informacijos ar pretenzijų perdavimas

10. Pirkėjas, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
11. Savostilius.lt, gavęs Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.).

Taisyklių keitimas

12. Ssvostilius.lt turi teisę pakeisti Taisykles apie tai pranešdama paskelbdama tai savo internetiniame puslapyje.
13. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetiniame puslapyje.

Pirkimo taisyklės


1. Bendrosios nuostatos

Šios "Pirkimo taisyklės" (toliau - Taisyklės) - juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau - "Jūs") ir Pardavėjo (toliau - "savostilius.lt") tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę Jums įsigyjant prekes savostilius.lt interneto parduotuvėje (toliau - el. parduotuvė).

Dėmesio!

Sutikdami su šių Taisyklių sąlygomis ir prisijungdami prie el. parduotuvės, Jūs priimate visas šiu Taisyklių sąlygas ir įsipareigojate jų laikytis.

2. Pirkimo sutarties sudarymas

Juridiškai privalomai prekių pirkimo sutarčiai sudaryti būtinas savostilius.lt pranešimas (elektroniniu paštu) apie tai, kad užsakymas priimtas. Kiekviena Jūsų ir savostilius.lt sudaryta sutartis yra registruojama ir saugoma savostilius.lt el. parduotuvės sutarčių duomenų bazėje.

3. Teisės ir pareigos

Jūs turite teisę:

 • naudotis el. parduotuve šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatyta      tvarka;
 • atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu formatu Jums skirtą      dokumentą;
 • jeigu perkate kaip fizinis asmuo (vartotojas), Jūs turite teisę      atsisakyti prekių pirkimo sutarties, sudarytos per el.parduotuvę, apie tai      raštu pranešdamas savostilius.lt per 7 (septynias) darbo dienas nuo      prekės pristatymo dienos (kai parduodamas daiktas), išskyrus atvejus, kai      sutarties atsisakyti negalima pagal galiojančius Lietuvos Respublikos      teisės aktus.

Prekių pardavimo atveju Jūs galite pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu prekė nebuvo sugadinta ar jos išvaizda nebuvo pakeista.

Jūs įsipareigojate:

 • priimti užsakytas prekes ir už jas visiškai atsiskaityti;
 • neatskleisti tretiesiems asmenims savo atpažinimo kodo (slaptažodžio).      Pametęs savo atpažinimo kodą, nedelsdamas informuoti savostilius.lt      el.parduotuvėje nurodytu elektroninio pašto adresu;
 • pasikeitus Registracijos formoje nurodytiems duomenims, nedelsdamas      juos atnaujinti;
 • naudodamasis el.parduotuve, laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų,      aiškiai nurodytų el.parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos      įstatymų;

Savostilius.lt turi teisę:

 • Jei pirkėjas bando pakenkti el.parduotuvės darbo stabilumui ir      saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, nedelsiant ir be perspėjimo      sustabdyti jam galimybę naudotis el.parduotuve;
 • esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų      laikinai sustabdyti arba nutraukti el.parduotuvės veikimą.
 • savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias      Taisykles, el.parduotuvės veikimo sąlygas.

Savostilius.lt įsipareigoja:

 • šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Jums galimybę      naudotis el.parduotuve;
 • gerbti Jūsų privatumo teisę į Jums priklausančią asmeninę informaciją,      nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos      Respublikos įstatymuose ar "Privatumo sąlygose" nustatytus      atvejus;
 • pristatyti užsakytas prekes Jūsų nurodytu adresu per užsakymo      patvirtinime nurodytą terminą.

4. Atsakomybė

 • Jūs atsakote už Jums suteikto atpažinimo kodo (slaptažodžio)      atskleidimą tretiesiems asmenims. Jei el.parduotuve naudojasi trečiasis      asmuo, prisijungęs prie el.parduotuvės naudodamasis Jūsų atpažinimo kodu, savostilius.lt      šį asmenį laiko Jumis ir neatsako už šios informacijos atskleidimą bei dėl      to atsiradusių padarinių;
 • Jūs visiškai atsakote už duomenų, pateiktų registracijos formoje,      teisingumą;
 • Jūs visiškai atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis      el.parduotuve;
 • Savostilius.lt neatsako už padarinius,      kurie atsirado dėl Jūsų pateiktų neteisingų duomenų apie save ir (arba)      kitu šios el. parduotuvės naudojimosi sąlygų pažeidimų;
 • Jei el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų      ar asmenų tinklalapius, savostilius.lt neatsakinga už ten esančią      informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja      ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

5. Atsakomybės apribojimas

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

6. Pranešimai

Visus pranešimus bei klausimus, susijusius su naudojimusi el.parduotuve, rašykite savostilius.lt adresu, nurodytu el.parduotuvės Meniu skilties srityje "Kontaktai".

7. Baigiamosios nuostatos

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Privatumo nuostatos


Saugumas

Savostilius.lt gerbia kiekvieno asmens privatumą ir įsipareigoja jį saugoti. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Mes garantuojame už Jūsų pateiktų duomenų (elektroninio pašto adreso, vardo, pavardės, adreso ir kt.), atsiskaitymų bei finansinės informacijos saugumą ir privatumą.


Kaip naudosime Jūsų pateiktą informaciją

Kad Jūs galėtumėte pirkti arba sudaryti savo prekių sąrašą, jus turite atsidaryti savostilius.lt sąskaitą (paskyrą). Ši informacija padės mums efektyviau atlikti Jūsų pavedimus bei greitai ir kokybiškai jus aptarnauti. Tam, kad galėtumėte pirkti prekes, reikės papildomos informacijos, pvz. pristatymo ir sąskaitos siuntimo adreso, telefono. Visa pateikta asmeninė informacija bei kreditinės kortelės informacija laikoma saugioje aplinkoje. Jūsų telefono numeris, elektroninio pašto adresas bus naudojamas tik tuo atveju, jei reikės su jumis susisiekti dėl Jūsų užsakymo, nebent Jūs pageidausite buti savostilius.lt informaciniame sąraše.

Visa pateikta informacija bus naudojama tik aukščiau pateiktomis sąlygomis ir jokiu būdu neatskleidžiama trečiosioms šalims.

savostilius.lt informacinis sąrašas

Jeigu Jūs, atsidarydami savo asmeninę sąskaita (paskyra), pažymėsite, kad norite gauti informaciją apie savostilius.lt akcijas bei kitą informaciją, Jus įtrauksime į savostilius.lt informacinį sąrašą. Norėdami atsisakyti naujienų tai galite padaryti keičiant duomenis apie save parduotuvėje.

"sausainiukai" (cookies)

savostilius.lt internetinėje parduotuvėje yra naudojami "sausainiukai" (cookies). "Sausainiukai" - tai nedidelės apimties, tam tikri duomenys, kurie saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie suteikia informaciją apie Jūsų lankomumą savostilius.lt, parduotuvėje. "Sausainiukai" naudojami dėl vienintelės priežasties - kad mes galėtume pastoviai gerinti ir lengvinti paieška pačioje parduotuvėje. Niekada nenaudojame "sausainiuku" slaptažodžių, kreditinių kortelių numerių arba kitos ypač konfidencialios informacijos išsaugojimui. "Sausainiukai" neleidžia prieiti prie Jūsų asmeninės informacijos, išskyrus tos, kurią Jūs sąmoningai suteikiate savostilius.lt užsakant prekes ar atidarant sąskaitą (paskyra).

Privatumo ir saugumo politikos pakeitimas

Tam, kad geriau aptarnautume savo klientus, mes pastoviai tobulinsime privatumo išsaugojimo sistemas. Visi pakeitimai bus paskelbti savostilius.lt svetainėje. Tokiu atveju, pakeitimai iškart įsigalios po paskelbimo.


apie
susisiekti

Kontaktai

 • Tel.: +370 686 59088
 •         +370 650 96011
 • Adresas koresponcencijai:
  • Žirmūnų g. 64, Vilniaus 8 paštas,
  • P.D. Nr.499, LT-09023;

Social

 

Atsiskaitymo būdai

paypal Pavedimu

Scroll to top